Slitageavgift vid tillfällig användning av vägnätet

Fastigheter som tillfälligt använder vägföreningens vägar i väsentligt större omfattning än vad som svarar mot fastighetens andelstal i föreningen har skyldighet att ersätta föreningen för merkostnader på grund av den ändrade användningen. 

I dokumentet nedan kan du läsa om gällande taxa och mer information.