Om vägföreningen

Gustavsbergs Vägförening bildades 1985 för att förvalta delar av Gustavsbergs vägnät. Det är alltså inte kommunen som sköter alla vägar i samhället. Vilka vägar som ingår i föreningens ansvar kan du se längst ner på sidan.

Vägföreningen har en styrelse som ska sköta föreningens löpande uppgifter. En gång om årets hålls en föreningsstämma och där kan alla medlemmar göra sin röst hörd.

Vägföreningen äger ingen mark, utan har bara fått rätten att använda marken för att ha vägar på. Detta har skett genom en sk lantmäteriförättning, som är ett myndighetsbeslut. Beslutet talar om vilka vägar som ingår, vem som ska vara medlem samt mer exakt vad föreningen får och ska göra. T ex får vägföreningen inte syssla med att anlägga parkeringsplatser eller lekplatser. Beslutet styr också vilka fastighetsägare som ska vara medlemmar i vägföreningen. Det är alltså inte ett frivilligt medlemskap utan obligatoriskt. Avgiften är beroende av vilket andelstal man har: 0,9 per lägenhet i flerfamiljsfastighet och 1,0 för enfamiljsfastighet.

I beslutet står det att Gustavsbergs Vägföreningen ska förvalta:
- vägar och trottoarer med tillhörande diken, slänter och vändplaner
- vägbelysning med stolpar och ledningar

Det är alltså detta och ingenting annat som vägföreningen får göra.

Det är också reglerat i lag vad en vägförening (samfällighetsförening) får och inte får göra. Dessa lagar måste vi rätta oss efter.

Förutom lantmäteribeslutet och lagen så har vägföreningen antagit stadgar som talar om hur verksamheten ska bedrivas.

Föreningen har utsett en Vägfogde, som ansvarar för det löpande underhållet av vägar och gatubelysning. Till vägfogden ska du vända dig om tex en gatlykta är trasig eller om det blivit ett stort hål i asfalten någonstans. Vem som är vägfogde framgår av stämmohandlingarna som du får i början av året, innan årsstämman.

Information till Entreprenörer

Du som utför arbeten på Vägföreningens område måste förvissa dig om vilka regler och rutiner som gäller för t.ex. slitage och återställning. Det kan gälla t.ex. schaktarbeten i gatan, transporter i samband med nybyggnation. Kontakta vägföreningen i god tid innan via vårt kontaktformulär.

Vid akuta ärenden kontaktar du Vägfogden Leif Ydfjärd här.